Vilka sitter i socialdepartementet?

Published by Charlie Davidson on

Vilka sitter i socialdepartementet?

Socialdepartementet har två statsråd: barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och socialminister Annika Strandhäll. Annika Strandhäll är också chef för departementet. Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör människors välfärd.

Vad heter det regeringsdepartement som har hand om folkhälsofrågor?

Socialdepartementet (S) är ett departement under Sveriges regering som sköter bland annat social omsorg, vårdfrågor, socialförsäkringar och folkhälsofrågor. Departementschefen har i regel benämnts socialminister och nuvarande departementschef är Lena Hallengren.

Vad gör en socialminister?

Socialminister eller hälsominister är den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc.

Vad gör Socialdepartementet?

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små.

Vilka jobbar på regeringskansliet?

Regeringskansliets anställda Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 000 anställda, varav runt 4 600 tjänstgörande, är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Vilka jobbar i departementen?

Tillsammans med de politiska sakkunniga och pressekreterare utgör dessa departementets politiska ledning. Merparten av departementets personal är dock inte partipolitiskt tillsatta. Andra opolitiska chefstjänstemän i ett departement är bland andra rättschefen och departementsråden. De senare är chefer för sakenheterna.

Vilka två myndigheter har huvudansvaret för folkhälsoområdet i Sverige?

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot.

Vilka bedriver folkhälsoarbete i Sverige?

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet inklusive smittskydd. Tidigare bedrevs folkhälsoarbetet inom två separata myndigheter, Statens Folkhälsoinstitut samt Smittskyddsinstitutet. Socialstyrelsen gör regelbundet Folkhälsorapporten, som beskriver befolkningens hälsa.

Vad heter våran socialminister?

Torsdagen den 23 september håller socialminister Lena Hallengren en digital pressträff för att presentera kommittédirektiv till en utredning som ska se över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans.

Vad gör en statsminister?

Statsministern leder regeringens politik. Statsministern samordnar regeringsgruppernas synpunkter på regeringens linje. Statsministern ansvarar också för samordnandet av riksdagens och regeringens arbete. Den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000 stärkte statsministerns ställning.

Vad gör näringsdepartementet?

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Vilka är det som arbetar på ett departement?

Departement

  • Statsrådsberedningen.
  • Arbetsmarknadsdepartementet.
  • Finansdepartementet.
  • Försvarsdepartementet.
  • Infrastrukturdepartementet.
  • Justitiedepartementet.
  • Kulturdepartementet.
  • Näringsdepartementet.

Categories: Users' questions