Welk geweer zonder vergunning?

Published by Charlie Davidson on

Welk geweer zonder vergunning?

Vrij verkrijgbare wapens : dit soort wapens mag je hebben zonder vergunning. Het gaat hier o.m. over wapens die onklaar gemaakt zijn door de proefbank van Luik, historische wapens die vermeld zijn in een KB, seinpistolen, alarmwapens en niet-vuurwapens (luchtdrukwapens en sommige kruisbogen).

Kan ik een geweer kopen?

De politie moet je een vergunning geven om een geweer of munitie te kunnen kopen. Je hebt twee referenten nodig en de politie kan vragen om een medisch onderzoek. Als de politie later beslist dat je geen vuurwapens mag hebben, dan kunnen ze eisen dat je ze inlevert.

Wat kost een wapen vergunning?

De kosten voor een ontheffing bedragen 80 euro per aanvraag of per verlenging. Voor tarieven van overige wapenvergunningen kunt u terecht bij de korpschef of de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Wat is een wapenvergunning?

Om een wapen te mogen bezitten, heeft u een wapenvergunning nodig. Ook voor handelingen met wapens heeft u een vergunning nodig. Er zijn 4 soorten wapenvergunningen: verlof, ontheffing, erkenning en consent. Bekijk het overzicht van welke wapens onder welk type vergunning vallen.

Wat is de zwaarste luchtbuks zonder vergunning?

De wapens, die voor recreatieve sport en jacht worden gebruikt, vallen onder Categorie 4 van de Wapenwet waarvoor geen vergunning nodig is. Er is geen maximum gesteld aan de kracht waarmee geschoten mag worden en ook het kaliber is vrij.

Kan ik een vuurwapen kopen?

Wapens zijn in nederland verboden en alleen met een wapenvergunning mag je er een kopen en gebruiken alleen op de schietvereniging waar je lid van moet worden. Wapens mogen in het geval van pistolen en geweren alleen gemonteerd meegenomen worden over straat.

Heb je een vergunning nodig voor een pistool?

In Nederland geldt een algemeen verbod op het bezit van vuurwapens en munitie. Wil je toch een vuurwapen of munitie bezitten dan is daar een wapenvergunning voor nodig. Voor het mogen hebben van vuurwapens en munitie worden zware eisen gesteld, waarvoor een bijzondere uitzondering kan worden gemaakt.

Wat heb je nodig voor een wapen vergunning?

De aanvraag van een vergunning moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals identificatiegegevens (naam, voornaam, adres.), een beschrijving van het wapen, de redenen van de aanvraag en een medisch attest. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de wapendienst van uw provincie.

Kan iedereen een wapenvergunning krijgen?

Voor alle vergunningen geldt: de aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen en er mag geen vrees bestaan voor misbruik. Of u een vergunning krijgt hangt niet alleen af van het redelijk belang.

Kan ik een wapenvergunning krijgen?

Om een wapenvergunning te krijgen, moet u aan voorwaarden voldoen. De voorwaarden hangen onder andere af van het soort wapen waar u de vergunning voor aanvraagt. Voor alle vergunningen geldt: de aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen en er mag geen vrees bestaan voor misbruik.

Wat is een wapenvergunning model 4?

Indien je geen sportschutterslicentie hebt kan je een wapen aankopen door het aanvragen van een vergunning model 4. Deze aanvraag gebeurt bij de provinciegouverneur van je woonplaats, door middel van de door deze provincie opgestelde aanvraagformulieren (zijn verschillend bij de verschillende provincies).

Wat is de zwaarste luchtbuks?

Bijkomend voordeel is dat PCP luchtbuksen veel krachtiger kunnen zijn dan veerbuksen, ze zijn er zelfs van bijna 1000 Joule, waarmee persluchtbuksen met afstand de zwaarste luchtbuksen te koop kunnen zijn.

Categories: Users' questions