Konkordato ilan etmek ne demek?

Published by Charlie Davidson on

Konkordato ilan etmek ne demek?

Konkordato, bireylerin veya şirketlerin üzerine olan ödenmesi gereken ancak zamanı geldiğinde ödenmeyecek durumda olan borçların vade programlarıyla yani bir nevi taksitlendirilerek ödenmesi sistemidir. Kısa vadeli borçlarınızı ya da düşük miktarda olan ama ödeme riskinin olduğu borçlar için de konkordato ilan edilir.

Konkordato mehli ne demek?

1-)Iflas Dişi Konkordato Ilaninda Konkordato Projesini Inceleme Makaminin Borçluya Tanidiği Iki Aylik Süreç.

Konkordato ilan eden firmalara ne olur?

Başka bir ifadeyle şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntemdir. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamaz, bankalar kredi borçlarını tahsil edemez ve ipotekler satışa çıkarılamaz.

Konkordato nedir özellikleri?

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır.Bu anlaşma borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi ya da vadesinde ödeyememe riski altında bulunması durumunda alacaklının indirim yapması ya da fazladan vade …

Konkordato durumunda alacaklı ne yapmalı?

Karara Karşı İtiraz:Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Konkordato kararı nasıl alınır?

Konkordato Nasıl İlan Edilir? Konkordato ilan edilebilmesi için borçlu şirketin tüm mali verilerini Asliye Ticaret Mahkemesi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Mali verilerde en önemli olan nokta konkordato planlamasıdır. Mahkeme kararını bu planlamaya göre vermektedir.

Konkordato Komiserini Aşağıdakilerden hangisi görevlendirir?

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir.

Konkordato ilan eden firmaya dava açılır mı?

Konkordato sürecine giren borçluya icra takibi yapılamaz, sürenin verilmesinden önce başlanmış takipler durur. Konkordato sürecinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

Konkordato çalışanları nasıl etkiler?

İşveren, konkordato ilan etmiş olmakla birlikte işçinin ücretini ve diğer sosyal haklarını düzenli olarak ödüyorsa, çalışma koşullarını ağırlaştırmamışsa işçi, konkordato ilan edilmesini gerekçe göstererek iş akdini feshedemez. Feshetse de kıdem tazminatını alamaz.

Konkordatonun tasdiki ile ilgili bilgiler nelerdir?

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir. Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir.

Konkordato ilan eden şirkete dava açılır mı?

Konkordato alacaklılar toplantısı nedir?

Alacaklıların toplantıya daveti için yapılan ilanda gösterilen tarihte ve yerde alacaklılar, borçlunun mali durumunu görüşmek ve konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanırlar. Yapılan bu toplantıya konkordato komiseri başkanlık eder ve alacaklılara, borçlunun durumu hakkında hazırladığı raporu sunar.

Categories: Blog