Heeft ontbinding terugwerkende kracht?

Published by Charlie Davidson on

Heeft ontbinding terugwerkende kracht?

Gevolgen ontbinding Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, hetgeen betekent dat eerder gedane betalingen of verrichte prestaties niet onverschuldigd (zonder rechtsgrond) zijn verricht. Wel bestaat er een verplichting over en weer tot ‘ongedaanmaking’ van deze verrichtingen (artikel 6:271 BW).

Wat zijn de gevolgen van ontbinding?

Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (zoals vernietiging dat wel heeft). Dat betekent dat de prestaties die al zijn verricht hun rechtsgrond niet verliezen. In plaats daarvan ontstaan er ‘ongedaanmakingsverbintenissen’. Dat betekent dat de prestaties die al zijn verricht moeten worden teruggedraaid.

Wat is ontbinding juridisch?

Ontbinding is de juridische benaming voor een manier van het beëindigen van een overeenkomst. Ontbinding in de zin van de wet is een eenzijdig rechtsmiddel. Hierbij valt te denken aan ontbinding wegens tekortkoming (art. 6:265 BW), ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (imprévision) (art.

Kan ontbonden worden uitgesloten?

Vaste rechtspraak is dat het uitsluiten van ontbinding in een overeenkomst, niet uitsluit dat de overeenkomst nog partieel kan worden ontbonden. Partiële ontbinding blijft dan dus nog wél mogelijk.

Hoe kan ik een contract ontbinden?

Voor ontbinding is een tekortkoming van één van de partijen vereist. Een tekortkoming wil zeggen dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De wet zegt dat iedere tekortkoming de andere partij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Kan ik nog onder contract uit?

Onze tip: U kunt in principe niet zomaar onder een contract uit. Maar dat kan wel als 1) de andere partij de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunt u dus ontbinden, of 2) als er sprake was van bijvoorbeeld bedrog, bedreiging of misleiding, dan kunt u het contract vernietigen als u dit kunt bewijzen.

Wat is het verschil tussen ontbinding en vernietiging?

Door vernietiging zal de overeenkomst met terugwerkende kracht haar werking verliezen op grond van art. 3:53 BW. Bij ontbinding eindigt de overeenkomst pas op het moment dat er ontbonden wordt. Bedrog is vaak moeilijk te bewijzen, daarom wordt ook als er bedrog in het spel is meestal een beroep gedaan op dwaling.

Wat te doen bij ontbinding arbeidsovereenkomst?

Alleen een rechter mag een arbeidsovereenkomst ontbinden. Om dat te kunnen doen moet er sprake zijn van een redelijke ontslaggrond. Een andere mogelijkheid is de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden op grond van wanprestatie door je werknemer. In die situatie geldt niet het vereiste van een redelijke ontslaggrond.

Is verzuim vereist voor ontbinding?

In principe mag een schuldeiser een overeenkomst ontbinden als de schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Als de nakoming van een overeenkomst niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid pas als de wederpartij in verzuim is.

Wat is gedeeltelijke ontbinding?

Bij wanprestatie van de ene partij heeft de andere partij bij een wederkerige overeenkomst in beginsel de bevoegdheid om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een dergelijke ontbinding wordt algemeen aangeduid als gedeeltelijke ontbinding.

Wat is een gedeeltelijke ontbinding?

Gedeeltelijke ontbinding heeft vaak prijsvermindering tot doel. Men verwijt de andere partij ondeugdelijk (te weinig, te laat of van mindere kwaliteit) gepresteerd te hebben en lost dit op door er minder voor te betalen. Deze prijsvermindering kan dus een alternatief zijn voor het vorderen van schadevergoeding.

Kun je een huurovereenkomst ontbinden?

De huurder kan de huurovereenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen opzeggen op grond van een of meer van de redenen die bij vijf redenen om de huurovereenkomst op te zeggen zijn genoemd.

Categories: Users' questions